Menu Đóng

Văn bản Cam kết đồng trả nợ

Cam kết đồng trả nợ là văn bản do các bên chủ thể ít nhất là chủ thể có nghĩa vụ hoặc có liên quan xác lập cam kết với nội dung sẽ đồng trả nợ cho một bên chủ thể còn lại nhằm làm căn cứ để giải quyết tranh chấp nếu có. Dưới đây là văn bản cam kết đồng trả nợ cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản cam kết đồng trả nợ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT ĐỒNG TRẢ NỢ

Kính gửi:     – …

Căn cứ Hợp đồng số:…………………………………………………………;

Hôm nay ngày…/…./…. , gồm các bên:

Bên A :

Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:………………

CMND số:……………………… Ngày cấp:…/…/….. Nơi cấp:………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………….

Bên B :

Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:………………

CMND số:……………………… Ngày cấp:…/…/….. Nơi cấp:………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………….

Chúng tôi cùng nhau thỏa thuận và thống nhất xác lập bản cam kết đồng trả nợ cho Ông/ Bà:……………………… trú tại địa chỉ :…………………………

Với số tiền gốc là:………………………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………………………)

Lãi suất hàng tháng:…………………………%

Chúng tôi cam kết sẽ đồng trả nợ cho Ông/bà trước ngày…./…./…. và chịu mức lãi suất nêu trên.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trình bày, nếu chúng tôi không thực hiện như đã cam kết hoặc thực hiện không đúng chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

NGƯỜI CAM KẾT

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191