Cam kết không uống rượu bia trong giờ làm việc là văn bản do chủ thể có nghĩa vụ xác lập nhằm cam kết nội dung không uông bia trong giờ làm việc tại cơ quan, tru sở nơi mình làm việc. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết không uống rượu bia trong giờ làm việc cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Cam kết không uống rượu, bia trong giờ làm việc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT KHÔNG UỐNG RƯỢU BIA TRONG GIỜ LÀM VIỆC

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty………

                    -Quản lý Bộ phận………….

Căn cứ Nội quy, quy chế của Công ty……………………………..;

Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:………………

Chức vụ:………………………………………… Công ty:……………………….

Trụ sở làm việc:…………………………………………………………………….

Ngày …/…/…., vì một số lý do cá nhân tôi đã uống rượu, bia trong giờ làm việc và gây mất trật tự ảnh hưởng đến Công ty. Tôi biết hành vi của mình là không đúng, vi phạm nội quy của Công ty. Do vậy, tôi xin cam kết từ nay, nghiêm túc chấp hành thực hiện đúng nội quy, quy chế của Công ty đặc biệt tuyệt đối không uống, rượu bia trong giờ làm việc.

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung nêu trên. Nếu vi phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Người cam kết

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: