Menu Đóng

Văn bản Cam kết vay tiền

Cam kết vay tiền là văn bản do một bên chủ thể trong quan hệ giao dịch dân sự có thực hiện việc cam kết về nội dung vay tiền đối với bên chủ thể còn lại nhằm làm căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết vay tiền cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản cam kết vay tiền


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT VAY TIỀN

Kính gửi:Ông/bà:………………

Căn cứ:………………………………………..;

Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:………………

Trụ sở làm việc:…………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết với Ông/bà:……………………………….. về việc như sau:

Ngày…./…../…..,tôi có đến nhà Ông/bà: ………………………tại địa chỉ:……………… vay số tiền là:………………VNĐ ( Số tiền bằng chữ:……………………….) để sử dụng cho lý do cá nhân và đã được Ông/bà:………………………….cho vay đầy đủ số tiền nêu trên. Đồng thời, tôi sẽ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của bên vay như trả lãi suất và đúng thời hạn như các bên đã thỏa thuận trên giấy tờ vay ngày……………….

Tôi xin cam kết về nội dung vay tiền nêu trên .Nếu trình bày sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Người cam kết

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191