Cam kết với Công ty là việc chủ thể có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản những nội dung mà mình thực hiện hoặc không thực hiện trươc Công ty nhằm làm căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết với công ty cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản Cam kết với công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT VỚI CÔNG TY

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty………

                -Quản lý Bộ phận………….

Căn cứ Hợp đồng lao động số:………………………………………..;

Căn cứ Nội quy, quy chế của Công ty……………………………..;

Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:………………

Chức vụ:………………………………………… Công ty:……………………….

Trụ sở làm việc:…………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết với Công ty…… các nội dung sau đây:

-Nghiêm túc thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng lao đồng đã ký kết với Công ty ngày……./…../…….

-Trong quá trình làm việc tuân thủ mọi nội quy, quy chế mà Công ty đưa ra.

-Không vi phạm các điều cấm của Công ty.

-Hoàn thành các Công việc được giao ……………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung nêu trên. Nếu vi phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Người cam kết

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: