T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấp thuận chuyển nhượng dự án


CÔNG TY X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

 CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

V/v: Chấp thuận chuyển nhượng dự án

            Những năm gần đây, sự phát triển xã hội kéo theo những thay đổi trong nhu cầu về thương mại và dịch vụ trong cuộc sống hàng ngày của những người dân. Một số dự án do thiếu vốn và chưa được triển khai trên địa bàn nhiều năm qua dẫn tới nhiều khó khăn trong hoạt động của công ty.

Nhận thấy dự án Y đã không còn khả năng đi vào hoạt động, theo đề nghị của ông Nguyễn Văn A – Trưởng phòng đầu tư phát tiển, công ty chấp thuận chuyển nhượng dự án Y cho đơn vị khác.

Bà Nguyễn Thị B – Trưởng dự án chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án và báo cáo lại Ban Giám đốc./.

Nơi nhận:

– Bà Nguyễn Thị B;

– Phòng đầu tư phát triển;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: