Menu Đóng

Công văn chấp thuận địa điểm đầu tư

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấp thuận địa điểm đầu tư


CÔNG TY TNHH X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

V/v: Chấp thuận địa điểm đầu tư

Kính gửi: Công ty CP dịch vụ và thương mại Y

            Chúng tôi – công ty TNHH X đã nhận được văn bản đề nghị đặt địa điểm đầu tư dự án Cửa hàng tiện lợi không nhân viên căn cứ theo Quyết định số…/… về dự án phát triển dịch vụ bán hàng thông minh. Trong văn bản, địa điểm được công ty đề xuất là khu vực nội thành bao gồm các quận: …

Bằng văn bản này, chúng tôi quyết định chấp thuận địa điểm đầu tư như công ty CP thương mại dịch vụ Y đã đưa ra.

Kính mời đại diện công ty đến làm việc để quyết định vấn đề cụ thể trong thời gian sớm nhất./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191