T4. Th12 6th, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấp thuận địa điểm xây dựng


CÔNG TY X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

 CÔNG VĂN CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

V/v: Chấp thuận địa điểm xây dựng

            Để tiếp tục phát triển và gây dựng nên uy tín nơi người tiêu dùng, trong thời gian sắp tới, công ty tiếp tục triển khai xây dựng nhiều dự án mới với mô vừa và nhỏ. Một trong những dự án lớn trong đó là Trung tâm thương mại Y được khởi công trong quý 2 năm tới.

Theo đề nghị của ông Nguyễn Văn A – Trưởng dự án và nhận thấy vị trí trên con phố Z có nhiều tiềm năng phát triển lâu dài, có thể thu hút nhiều khách tham quan mua sắm, công ty quyết định chấp thuận địa điểm xây dựng theo như trong Dự án Trung tâm thương mại Y tại phố Z.

Ông Nguyễn Văn A và đội tiến hành dự án chịu trách nhiệm báo cáo Ban giám đốc về tiến độ dự án này./.

Nơi nhận:

– Ông Nguyễn Văn A;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: