Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấp thuận niêm yết


SỞ GIAO DỊCH

 

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Số: 12/2019/CV-SGDHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2019

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN NIÊM YẾT

Về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần ABC

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  • Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính;
  • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
  • Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
  • Căn cứ Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2016 ngày 18/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán;
  • Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quyết định số 958/QĐ-SGDHN ngày 24/11/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc sửa chữa, bổ sung Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  • Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần ABC;
  • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng niêm yết ngày 14/09/2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần ABC được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: ABC

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán niêm yết: 25.000.000 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 250.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

Điều 2. Công ty Cổ phần ABC có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Tổng hợp – Pháp chế, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần ABC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

–       Như Điều 3;

–       UBCKNN (để báo cáo);

–       HĐQT (để báo cáo);

–       TGĐ (để báo cáo);

–       Lưu VT, TĐNY (6 bản)

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Hoàng Văn Thái

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: