T4. Th12 6th, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng


CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN X

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

 CÔNG VĂN CHẤP THUẬN QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

V/v: Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng

            Trong thời gian qua, với sự gia tăng mạnh về dân số trong khu vực đi cùng là những đòi hỏi về tiện ích sống, môi trường xung quanh nơi ở ngày một cao, công ty đã đưa ra dự án Khu đô thị tương lai trong lòng thành phố được đặt tại quận A.

Trưởng dự án ông Nguyễn Văn B đã đưa ra Bản quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án Khu đô thị tương lai trong lòng thành phố số…

Qua xem xét và đánh giá mức độ khả thi của dự án, Ban lãnh đạo công ty quyết định chấp thuận quy hoạch tổng thể dự án Khu đô thị tương lai trong lòng thành phố.

            Việc triển khai dự án do ông Nguyễn Văn B phối hợp cùng các đồng chí… tiến hành./.

Nơi nhận:

– Ông Nguyễn Văn B;

– Ông…;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: