CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV PHÒNG BAN:……………………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
Số:…./……..……,ngày……tháng…….năm…….. 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ

V/v: Đề nghị bổ nhiệm ông/bà……giữ chức vụ…….

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty

Căn cứ vào thông báo bổ nhiệm chức vụ của công ty ngày…..tháng…..năm……

Căn cứ vào quy chế bổ nhiệm chủa công ty ngày….tháng…..năm

Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực trong thời gian từ ngày…tháng….năm đến ngày….tháng…..năm

Nhận thấy ông/bà: Nguyễn Văn A hiện đang giữ chức vụ:…….tại Phòng/Ban:…… đã có những thành tích xuất sắc trong công việc như sau:

-Hoàn thành tốt các công việc được giao

– Đề xuất các dự án mới

-Kí được nhiều hợp đồng phát triển mở rộng công ty

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

-Phòng/ban:………số phiếu đồng ý:……%,  số phiếu không đồng ý:…….%

Dựa theo những căn cứ trên, Phòng/ban:……..đề nghị…….xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A giữ chức vụ………..để ông Nguyễn Văn A có thể phát huy tài năng tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển công ty đi lên.

Nơi nhận
Như trên;
-Bộ phận…..(để b/c);
-Trưởng phòng/ban:…….;
-Lưu VT
TM PHÒNG/BAN kí tên

Tham khảo thêm: