Menu Đóng

Công văn đề nghị bổ nhiệm lại giám đốc

Mẫu Công văn đề nghị bổ nhiệm lại giám đốc


CÔNG TY CP X

 

PHÒNG KINH DOANH

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC

V/v: Đề nghị bổ nhiệm lại giám đốc

Kính gửi: Ban Giám đốc

          Trong thời gian qua, nhà máy sản xuất… thuộc Công ty cp X đã có nhiều đóng góp cho thu nhập của công ty, được vinh danh tại cuộc họp cuối năm của công ty. Xét thấy sự phát triển của nhà máy là nguồn động lớn thúc đẩy các đơn vị khác tiếp tục vươn lên, nâng cao năng suất lao động.

Ông Nguyễn Văn A – Giám đốc nhà máy là người góp công không nhỏ cho sự tiến lên vượt bậc của nhà máy trong suốt 3 năm qua. Vào quý… năm… ông Nguyễn Văn A sẽ hết nhiệm kì giữ chức vụ Giám đốc nhà máy.

Đồng chí Nguyễn Văn A trong thời gian giữ chức vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, không vi phạm kỉ luật và được các cán bộ công nhân viên yêu mến. Bản thân đồng chí mong muốn được tiếp tục công hiến cho sự phát triển của công ty. Tôi đề nghị Ban giám đốc họp bàn bổ nhiệm lại đồng chí.

Kính đề nghị Ban giám đốc xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191