CÔNG TY………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…./CV…. …., ngày…..tháng….năm…

CÔNG VĂN

( V/v đề nghị bổ nhiệm lại giám đốc)

Kính gửi: Ban Giám đốc

Trong thời gian qua, Chi nhánh………………… thuộc công ty đã có nhiều đóng góp cho hoạt động phát triển và thu nhập của công ty, được vinh danh lại cuộc họp cuối năm của công ty.

Hiện nay, Giám đốc của chi nhánh là ông/ bà…………………………………………………… sẽ hết thời hạn giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh vào ngày… tháng…năm.

Xét thấy đồng chí……………………………….. trong thời gian giữa chức vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có năng lực, trình độ chuyên môn cao, đã giúp cho chi nhánh………………………………. phát triển mạnh và bền vững. Đồng thời xét thấy bản thân đồng chí mong muốn được tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của công ty. Do vậy tôi đề nghị Ban giám đốc họp bàn bổ nhiệm lại đồng chí…………………………………giữ chức vụ giám đốc chi nhánh……………………………………

Kính đề nghị Ban giám đốc xem xét và giải quyết.

 Nơi nhận:                                                                                    TM Trưởng phòng

  – Phòng tài chính – kế toán;

  – Lưu VP

Tham khảo thêm: