CÔNG TY…………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…./CV….…., ngày…..tháng….năm…

CÔNG VĂN

( V/v đề nghị bỏ Quỹ bảo trì đường bộ)

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Chúng tôi – Công ty………………….là một công ty vận tải đã hoạt động được hơn 10 năm trong lĩnh vực vận chuyển hành khách và hàng hóa xuyên quốc gia. Trong thời gian hoạt động, công ty chúng tôi đã phục vụ rất nhiều hành khách ở mọi miền đất nước, di chuyển qua những trục đường, cầu đường khó khăn.

Quỹ bảo trì đường bộ được thành lập từ năm….. và trên thực tế việc sử dụng Quỹ này còn nhiều hạn chế, không ít tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng nhưng việc sửa chữa loại chậm trễ, gây khó khăn trong hoạt động vận tải nói chung và hoạt động thương mại vận tải nói riêng. Cùng với đó, toàn bộ nội dung chi về quỹ bảo trì đường bộ được thực hiện thông qua dự án ngân sách cấp hàng năm khiến quỹ bảo trì đường bộ không đáp ứng đúng nhiệm vụ. Từ đó, công ty chúng tôi mong muốn Bộ Giao thông vận tải xóa bỏ Quỹ bảo trì đường bộ gây tốn kém mà không đạt được hiệu quả.

Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và giải quyết.

      Nơi nhận:                                                                                     TM Trưởng phòng

    – Như trên;

    – Lưu VP

Tham khảo thêm: