T6. Th12 1st, 2023
CÔNG TY…………………
PHÒNG KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…./CV….…., ngày…..tháng….năm…

CÔNG VĂN

( V/v đề nghị bổ sung kinh phí giai đoạn 1)

Kính gửi: Trưởng phòng tài chính – kế toán

Ngày….tháng….năm vừa qua công ty đã phê duyệt dự án nâng cấp phòng làm việc cho các nhân viên trong công ty theo 3 giai đoạn theo quyết định số …./QĐ-BGĐ…. ngày….tháng….năm về ……………………………..của ban giám đốc công ty.

Cho đến ngày… tháng…năm, việc nâng cấp giai đoạn 1 đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc nhưng hiện nay nhà thầu lại tạm ngừng thi công phần còn lại do đã phát sinh nhiều kinh phí khiến kinh phí giai đoạn 1 bị thiếu hụt.

Đề nghị trưởng phòng tài chính – kế toán bổ sung kinh phí giai đoạn 1 để nhà thầu tiếp tục thực hiện công việc và sớm hoàn thành đúng thời hạn.

Kính đề nghị phòng tài chính – kế toán giải quyết một cách hợp lý và nhanh chóng.

Nơi nhận:                                                                                    TM Trưởng phòng

  – Phòng tài chính – kế toán;

  – Lưu VP

Tham khảo thêm: