CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV Phòng/Ban:……………………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
    Số:…./……..……,ngày……tháng…….năm……..

CÔNG VĂN

V/v: Đề nghị cấp biển tên

Kính gửi: Nhân viên Phòng/ban……

Căn cứ theo nội quy, quy chế của Công ty…. thì nhân viên sau khi làm việc tại Công ty…..từ 3 tháng trở nên sẽ được cấp biển tên theo Bộ phận làm việc để tiện trong việc quản lí nhân viên của các Phòng/ban cũng như của Công ty. Công ty sẽ hỗ trợ cấp biển tên theo chính sách và quy chế của công ty. Vì vậy, nhân viên cung cấp lại  những thông tin sau đây để thuận lợi cho việc cấp biển tên: Họ và tên, chức vụ  và Phòng/ban làm việc cho Bộ phận nhân sự của Công ty.

Đề nghị nhân viên các Phòng/ban chấp hành nghiêm chỉnh giúp Bộ phận nhân sự hoàn thành việc cấp biển tên cũng như nhân viên nhanh chóng có biển tên làm việc.

Nơi nhậnTM PHÒNG BAN
-Như trên;
-Bộ phận…..(để b/c);
-Trưởng phòng/ban:…….;
-Lưu VT

Tham khảo thêm: