CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV PHÒNG/BAN………………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
 Số:…./……..……,ngày……tháng…….năm……..

CÔNG VĂN

V/v: Đề nghị cấp thẻ ra vào

Kính gửi: Toàn bộ nhân viên của Công ty…..

Căn cứ vào Quyết định…..ngày …. tháng….năm…..về việc cấp thẻ ra vào tại khu…..cho nhân viên làm việc tại Công ty….

Vừa qua, Công ty vừa nhận được thông báo  về việc cấp thẻ ra vào tại khu…..cho nhân viên làm việc tại Công ty với mục đích: Công ty có thể quản lí nhân viên dễ dàng trong việc ra vào, nhân viên có thể thuận tiện ra vào khu làm việc mà không phải trình báo nhiều thủ tục và đảm bảo an ninh nơi làm việc tránh để kẻ xấu bên ngoài xâm nhập vào.

Vì thế, nhân viên bắt buộc phải làm thẻ ra vào trong khu…..Đề nghị tất cả nhân viên nghiêm túc thực hiện. Nếu ai không nghiêm chỉnh thực hiện sẽ bị phạt theo quy định của Công ty.

Nơi nhậnTM PHÒNG BAN
-Như trên;
-Bộ phận…..(để b/c);
-Trưởng phòng/ban:…….;
-Lưu VT.

Tham khảo thêm: