CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV Đơn vị:……………………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
    Số:…./……..……,ngày……tháng…….năm……..

CÔNG VĂN

V/v: Đề nghị cấp vật tư

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty

Hiện nay, Đơn vị:…… có một số vật tư không sử dụng được hoặc không sử dụng hiệu quả đúng chức năng của vật tư trong quá trình vận hành , cần thay mới vật tư để đảm bảo vận hành công việc tốt hơn.

Hạng mục:…..

Kính đề nghị…….. duyệt cấp cho đơn vị…..các vật tư/hàng hóa dưới đây:

SttTên gọi VTThông số kỹ thuật (*)ĐVTSố lượngGhi chú
Đang sử dụngĐề nghị cấp   
       
       
       
       

(*)Có thể cấp loại tương đương hoặc có thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng tốt hơn, đảm bảo được Hội đồng kiểm nghiệm- nghiệm thu của Công ty chấp nhận khi nghiệm thu giao hàng.

Mong……có thể cấp vật tư sớm để đảm bảo quá trình vận hành diễn ra suôn sẻ.

Nơi nhậnTM ĐƠN VỊ
-Như trên
-Ban cơ sở vật chất
-Phòng kĩ thuật
-Trưởng phòng:…..
-Lưu VT  

Tham khảo thêm: