Menu Đóng

Công văn đề nghị đổi con dấu

Mẫu Công văn đề nghị đổi con dấu


CÔNG TY CỔ PHẦN XX

Số:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2019

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐỔI CON DẤU

(V/v đề nghị thay đổi mẫu dấu)

Kính gửi: Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an Thành phố Hà Nội

Căn cứ Thông tư số  21/2012/TT-BCA ngày 15/2/2012. của Bộ Công an về việc quy định về con dấu của doanh nghiệp

Căn cứ Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số…… ngày ……tháng…. năm ….. do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần XX.

Do trong quá trình hoạt động, Công ty có thay đổi một số nội dung ĐKKD, cần thiết thay đổi cả nội dung con dấu Công ty.

Vậy nên, Công ty Cổ phần XX đề nghị Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Hà Nội đổi con dấu mới theo tinh thần của Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Công An và phù hợp với yêu cầu thực tế của Công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Hà Nội!

Trân trọng!

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191