T3. Th12 5th, 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV  PHÒNG/BAN……………………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
    Số:…./……..……,ngày……tháng…….năm……..

CÔNG VĂN

V/v: Đề nghị duyệt mức lương thưởng

Kính gửi: Phòng/ban công ty

Căn cứ theo Bộ Luật lao động năm 2012;

Căn cứ vào Quy chế khen thưởng của Công ty;

Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty;

Ban Giám đốc công ty…..dựa theo như năng xuất và hiệu quả làm việc của Phòng/ban ….. trong thời gian từ ngày…..tháng….năm…. đến ngày….tháng….năm…. Ban Giám đốc có những nội dung thông báo sau đây:

Khen thưởng Phòng/ban:…..đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong dự án Phát triển công ty đem lại lợi nhuận cho Công ty với thời gian ngắn.

Khen thưởng cá nhân: Ông/bà:……hiện đang giữ chức vụ……tại Công ty đã có những thành tích xuất sắc trong công việc.

Mức khen thưởng:….

Nơi nhậnTM BAN GIÁM ĐỐC
-Như trên;
-Bộ phận…..(để b/c);
-Trưởng phòng/ban:…….;
-Lưu VT

Tham khảo thêm: