Mẫu Công văn đề nghị gia hạn tạm giam


CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY

 

Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2019 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN TẠM GIAM

(V/v đề nghị gia hạn tạm giam lần 1)

Kính gửi: VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

Ngày…..tháng……năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân Quận Cầu Giấy đã ra Quyết định tạm giam số ……. đối với bị can:

Họ tên bị can: Trần Văn X                        Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không                         Ngày sinh:…/…../…….

Nguyên quán:……………………………………………………………………………………..

Nơi ĐKTT:………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc: Kinh      Tôn giáo: Không

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………….cấp ngày…./…../…… tại ………………………..

Bị khởi tối về tội: Cố ý gây thương tích

Quyết định tạm giam có hiệu lực từ ngày……./…./2019 đến ngày…../…./2019.

Trong quá trình điều tra, xét thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần nhiều thời gian để điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam.

Bằng Công văn này, căn cứ vào Điều 36, Điều 119 và Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự, CQĐT đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam lần đầu đối với bị can Trần Văn X, thời gian gia hạn 1 tháng, kể từ ngày…..tháng….. năm 2019 đến ngày….. tháng…..năm 2019.

Tạm giam tai:………………………………………..

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Quận Cầu Giấy xem xét nội dung yêu cầu.

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: