T3. Th12 5th, 2023

Mẫu Công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí


ĐHQG HÀ NỘI KHOA LUẬT

 

CLB SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2019

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ

(V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí)

Kính gửi: BCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – KHOA LUẬT – ĐHQG HÀ NỘI

Theo kế hoạch hoạt động của CLB Sinh Viên Tình Nguyện năm 2019, bắt đầu từ ngày 1/11/2019, CLB sẽ tổ chức chương trình Mùa Đông Ấm nhằm vận động, quyên góp giúp các em nhỏ ở vùng cao vượt qua mùa đông.

Để chương trình diễn ra đúng dự kiến, đúng tiến độ cần nguồn kinh phí để chạy chương trình, trong khi đó nguồn quỹ nội bộ của CLB không đủ để thực hiên các hoạt động này. Qua xem xét, thảo luận và thống nhất, CLB quyết định kêu gọi kinh phí hỗ trợ. Trong khi đó, CLB hoạt động trong phạm vi Khoa Luật, chịu sự quản lý của BCH Đoàn Khoa, các hoạt động tổ chức cũng dưới tư cách là CLB của Khoa Luật, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Khoa.

Vậy nên, bằng công văn này, CLB đêf nghị BCH Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh – Khoa Luật ĐHQG Hà Nội hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Mùa Đông Ấm của CLB.

Đề nghị BCH xem xét chấp thuận đề nghị của CLB.

Trân trọng!

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu.

CHỦ TỊCH CLB

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: