Menu Đóng

Công văn đề nghị in sao kê

Mẫu công văn đề nghị in sao kê tài khoản tại tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Xin mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

Định nghĩa Công văn đề nghị in sao kê

Công văn đề nghị được in sao kê các hoạt động của mình thông qua tài khoản lập tại tổ chức là nhu cầu phổ biến, mục đích nhằm trình báo, khai báo hoặc chứng minh cho bên thứ ba. Văn bản có thể được lập cho tổ chức và cá nhân. Tại mẫu này chúng tôi sử dụng mẫu dành cho các tổ chức, đơn vị, đoàn thể xác lập.

Mẫu công văn đề nghị in sao kê, sổ phụ

CÔNG TY ……
————————-
Số:……./CV-……
(V/v: Đề nghị in sao kê ……)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
……, ngày … tháng … năm 20……

Kính gửi: ……………….

Công ty: …………………………..

Địa chỉ:…………………….

Mã số doanh nghiệp:…………………….

Người đại diện:………………………

Chức danh:…………………..

Do ……………, Công ty đã để thất lạc các chứng từ ………… của Công ty. Để việc lưu trữ, đối chiếu sổ sách của Công ty cũng như công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan nhà nước sau này được thuận tiện và thực hiện đúng quy định pháp luật, Công ty kính đề nghị quý Cơ quan tạo điều kiện, giúp đỡ cho Công ty được sao in các chứng từ ……… của Công ty, kể từ ………….. đến …………

Công ty …… mong nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu CT;
CÔNG TY ……

Tham khảo thêm

  • Chi cục thuế tự sao kê tài khoản ngân hàng có đúng không
  • Thuê người gây thương tích nằm ở điểm nào khoản nào luật hình sự
  • Chung bằng khoán đất đem cầm ngân hàng không thông báo
  • Trường hợp nào bị can bị cáo bị phong tỏa tài khoản ngân hàng
  • Vấn đề rủi ro khi chuyển tiền nhầm tài khoản
  • Vấn đề ủy quyền trong thực hiện các giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191