T6. Th12 1st, 2023

Công văn đề nghị ký hợp đồng kinh tế: là biểu mẫu văn bản được 1 bên trong hợp đồng lập ra và gửi tới lãnh đạo của bên này về việc ký kết hợp đồng kinh tế với bên đó.

Mẫu Công văn đề nghị ký hợp đồng kinh tế


CÔNG TY …Số …/… Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Căn cứ theo nhu cầu sử dụng của khách hàng và sau khi Chi nhánh … đã tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán và uy tín khách hàng. Hôm nay, Chi nhánh … đề nghị ban lãnh đạo của CÔNG TY … chấp thuận cho ký Hợp Đồng kinh tế năm … với khách hàng với các nội dung như sau:

Nội dung khách hàng:

 • Tên khách hàng:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Tên người đại diện:                                     Chức vụ:
 • Địa điểm kinh doanh:
 • Điện thoại:                                                    Fax:
 • Mã số thuế:
 • Số tài khoản:                                               Tại ngân hàng:

Nội dung về hợp đồng:

Mặt hàng Đơn vị tính Số lượng bình quân mua 1 tháng Giá bán Phương thức thanh toán
         
         
         
 • Tổng giá trị hợp đồng:
 • Địa điểm giao hàng:
 • Ngày đối chiếu:
 • Ngày kiểm tra:
 • Ngày thanh toán:
 • Hạn mức nợ:
 • Thời hạn hợp đồng:
 • Quy định khác:

Chi nhánh  . . . sẽ chịu trách nhiệm thực hiện trực tiếp Hợp Đồng này theo đúng các điều khoản quy định trong Hợp Đồng mà CÔNG TY ký kết với khách và thu hồi đầy đủ các khoản nợ tiền hàng phát sinh trong quá trình bán hàng nợ cho khách.

…, ngày … tháng … năm …

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …

 

(Ký tên, đóng dấu)

CHI NHÁNH …

 

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI ĐIỆN CHI NHÁNH

 

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: