Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng: là biểu mẫu văn bản được 1 bên trong hợp đồng lập ra và gửi tới bên còn lại trong hợp đồng về việc ký phụ lục hợp đồng

Mẫu Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng


CÔNG TY …Số …/… Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ KÝ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: ………….. đã ký ngày …./…./…., hai bên thỏa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên A cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên B, cụ thể:

Thay đổi giá của hàng hóa:

STT Tên hàng hóa Giá cũ Giá mới
1      
2      
3      
4      

Bên B  . . . sẽ chịu trách nhiệm thực hiện trực tiếp Hợp Đồng này theo đúng các điều khoản quy định trong Hợp Đồng đã ký kết với Bên A.

Bên Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: …………..  ký ngày ……/…./…… cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.

                                       …, ngày … tháng … năm …

              Đại diện Bên A                                                         Đại diện Bên B

                      (Ký và ghi rõ họ tên)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: