T4. Th12 6th, 2023
CÔNG TY…………………..
PHÒNG KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
Số:…./CV….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…., ngày…..tháng….năm…

CÔNG VĂN

( V/v đề nghị tạm ứng)

Kính gửi: Trưởng phòng tài chính – kế toán

Ngày….tháng….năm vừa qua công ty đã phê duyệt dự án nâng cấp phòng làm việc cho các nhân viên trong công ty theo quyết định số …./QĐ-BGĐ…. ngày….tháng….năm về ……… của ban giám đốc công ty.

Cho đến ngày… tháng…năm, việc nâng cấp đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc nhưng hiện nay nhà thầu lại tạm ngừng thi công phần còn lại do thiếu kinh phí và nhân lực.

Đề nghị trưởng phòng tài chính – kế toán tạm ứng trước kinh phí nâng cấp cho nhà thầu để việc nâng cấp được tiếp tục thực hiện và sớm hoàn thành đúng thời hạn.

Kính đề nghị phòng tài chính – kế toán giải quyết một cách hợp lý và nhanh chóng.

Nơi nhận:                                                                                    TM Trưởng phòng

  – Phòng tài chính – kế toán;

  – Lưu VP

Tham khảo thêm: