T6. Th12 1st, 2023

Công văn đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng là văn bản do cơ quan, tổ chức,… gửi đến chủ thể có liên quan đề nghị về việc thanh toán hợp đồng xây dựng theo nội dung mà các bên đã xác lập trước đó khi một bên đã hoàn thành nghĩa vụ.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…./CV-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…..,ngày….tháng…..năm………

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

( V/v đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng)

Kính gửi: Công ty ………………..

Căn cứ Luật xây dựng……………………………………….;

Căn cứ Hợp đồng số:…./….-………………………………..;

Căn cứ…………………………………………………………;

Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………

Số CMND:……………………………………………………………………….

Bộ phận công tác:…………………… Công ty:……………………………….

Dựa trên bản Hợp đồng đã xác lập giữa công ty chúng tôi ……. và công ty………., Nay tiến trình xây dựng ……..của dự án ……….đã được hoàn bởi công ty chúng tôi,  đề nghị công ty đối tác thanh toán hợp đồng xây dựng với các nội dung các bên đã thỏa thuận như sau:

Tên dự án/hợp đồng: ……………………………………………………………

Mã dự án:………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán:………(Bằng chữ:………………………………….)

Hình thức thanh toán: Qua tài khoản ngân hàng

Số tài khoản:…………………………………………………………………..

Đơn vị thụ hưởng: Công ty……………………………………………….

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán: Thanh toán hợp đồng xây dựng số:…./…………………

Kèm theo …………………………………………………..chứng từ.

Mong quý Công ty ……sớm hoàn thành việc thanh toán hợp đồng xây dựng

Xin chân thành cám ơn!

LÃNH ĐẠO CÔNG TY                       KẾ TOÁN TRƯỞNG                                                  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: