Menu Đóng

Công văn đề nghị thanh toán theo hóa đơn

Công văn đề nghị thanh toán theo hóa đơn: văn bản gửi đến bên có nghĩa vụ thanh toán để thúc dục tiến trình thanh toán theo hóa đơn.

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán theo hóa đơn


TÊN ĐƠN VỊSố: …/…

 

(V/v: Đề nghị thanh toán theo hóa đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THEO HÓA ĐƠN

Kính gửi: ….

Họ và tên người đề nghị:

Số giấy giới thiệu, CMND:

Bộ phận công tác:

Số tiền đề nghị thanh toán:

Bằng chữ:

Hình thức thanh toán:           Tiền mặt:                Ngân hàng                   Mở L/C

Thời hạn thanh toán:

Tên dự án/Hợp đồng:

Mã dự án:

Trả cho đơn vị:

Số tài khoản:

Tại Ngân hàng:

Nội dung thanh toán:

Kèm theo ……………. là chứng từ.

Mong quý cơ quan …; hoặc ông, bà …… sớm trả lời cho chúng tôi được biết.

Xin chân thành cám ơn!

LÃNH ĐẠO CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191