T4. Th12 6th, 2023

Mẫu Công văn đề nghị thực hiện đặt cọ


CÔN G TY CỔ PHẦN XX

 

Số:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2019 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN ĐẶT CỌC

(V/v đề nghị thực hiện đặt cọc)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN Y

Căn cứ hợp đồng kinh tế số……… hợp đồng về mua bán máy móc thiết bị công nghiệp.

Tại Điều….. trong hợp đồng đề cập đến việc đặt cọc thực hiện hợp đồng:

“……………………………………………………..”

Trong hợp đồng có thỏa thuận về việc bên phía Quý Công ty phải hoàn thành khoản tiền đặt cọc trước ngày…./9/2019, sau 15 ngày kể từ ngày bên phía Quý Công ty hoàn thành đặt cọc, chúng tôi sẽ giao hàng.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn thỏa thuận nhưng bên phía Quý Công ty vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình.

Vậy nên, bằng công văn này, chúng tôi đề nghị Quý Công ty mau chóng thực hiện nghĩa vụ đặt cọc để hợp đồng có thể thực hiện.

Nếu Quý Công ty không thực hiện nghĩa vụ, cũng như không có lý do hợp lý về việc chậm thực hiện nghĩa vụ, chúng tôi sẽ xem như bên phía Quý Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng, và đề nghị Quý Công ty chịu khoản phạt vi phạm theo đúng thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

Trân trọng thông báo cho phía Quý Công ty được biết!

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: