Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề xuất triển khai công nghệ mới


TÊN CÔNG TY …

PHÒNG/BAN

————————-

Số: ……../CV-………….

V/v: Đề xuất triển khai công nghệ ……… trong hoạt động ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

CÔNG VĂN ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ MỚI

Kính gửi: – Công ty …………

– Phòng/Ban…………

CÔNG TY ……………………

Chuyên triển khai công nghệ ………………..

Hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số ………..  do …………cấp ngày……..

Đại diện: Ông/Bà ………Chức vụ:………….

Ngày … tháng … năm 20…, theo Hợp đồng số ………….., chúng tôi đã tiến hành triển khai công nghệ ………trong hoạt động ……… với Quý công ty. Tuy nhiên, đến nay công nghệ ……… đã không đảm bảo đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động …….của Quý công ty.

Do vậy, chúng tôi gửi Công văn này đề xuất với Quý công ty về việc triển khai công nghệ ……… thay thế công nghệ cũ trong hoạt động …………

Mục đích

Đề xuất triển khai công nghệ …………………trong hoạt động .          của công ty…………

Những ưu điểm của công nghệ 

………..……………………………………………

Quá trình triển khai

– Thời gian triển khai: ……………..

– Chuẩn bị nền tảng cho hoạt động triển khai công nghệ:……………

– Tiến hành triển khai:……………

– Tổ chức tập huấn: ……………

– Kết quả dự kiến: ……………..

Chi phí dự kiến

…………………………….

Phòng/ban/công ty/… chúng tôi kính gửi Công văn…………đề xuất với Quý công ty về việc tiến hành triển khai công nghệ……………………….trong hoạt động………..

Kính mong Quý công ty xem xét các đề xuất trên và có phản hồi cụ thể.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–          Như trên

–          …………………

–          Lưu VT

TRƯỞNG PHÒNG/BAN

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: