Công văn truy thu bảo hiểm xã hội là văn bản do cơ quan bảo hiểm xã hội thu khoản tiền phải đóng bảo hiểm xã hội đến cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI…..

Số:…./CV-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…..,ngày….tháng…..năm………

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH TRUY THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

( V/v giải trình truy thu bảo hiểm xã hội)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Quyết định số:…./QĐ- …………………………………………………..

Căn cứ…………………………………………………………………………….

Dựa trên tình hình thống kê và kết quả thực hiện việc truy thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh……………… trong giai đoạn…………, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh………. Giải trình về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với …………… như sau:

1.Đối tượng truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.Số tiền truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3.Lý do tiến hành truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4.Hồ sơ truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5.Trách nhiệm của cơ quan đối với việc truy thu

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
– Như trên;- Lưu: VT

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH……….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: