Menu Đóng

Công văn giấy chấp thuận cho đi nước ngoài

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn giấy chấp thuận cho đi nước ngoài


CÔNG TY X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

 CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CHO ĐI NƯỚC NGOÀI

V/v: Chấp thuận cho đi nước ngoài

            Trong thời gian tới, nhằm phục vụ cho việc mở rộng thị trường ra nước ngoài và hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp nước ngoài, công ty đã gặp mặt đối tác là công ty CP Y và kí hợp đồng để mở rộng chuỗi siêu thị sang Hoa Kỳ.

Nhận thấy sự cần thiết phải tìm hiểu về thị trường và vị trí địa lí của Hoa Kỳ, công ty chấp thuận đề nghị xin đi nước ngoài của 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B với sự giúp đỡ của đối tác là công ty Y.

Mọi chi phí cần thiết cho chuyến đi sẽ do công ty tài trợ. Trong thời gian vắng mặt, ông Nguyễn Văn C sẽ đảm nhận việc quản lí và thực hiện công việc thay cho ông A và bà C./.

Nơi nhận:

– Phòng Kế toán;

– Phòng Nhân sự;

– Ông Nguyễn Văn A;

– Bà Nguyễn Thị B;

– Ông Nguyễn Văn C;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191