Công văn rút hồ sơ là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày sự việc với chủ thể có thẩm quyền, từ đó đưa ra đề nghị về việc được rút hồ sơ xác định vì một số lý do hợp lý, hợp pháp.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn rút hồ sơ

CÔNG TY………

PHÒNG/BAN…..

———

Số:……/CV-…..

Về việc rút hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: Công ty…………….

(Địa chỉ:…………………………………………..)

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể có quyền chấp nhận việc rút hồ sơ của bạn)

         Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban chúng tôi có gửi tới Quý công ty hồ sơ…………….. đề nghị Quý công ty cho phép Phòng/ban chúng tôi triển khai kế hoạch……..

Tuy nhiên, tới ngày…/…./……, trong quá trình rà soát/kiểm tra/….. lại hồ sơ trên, chúng tôi nhận thấy tại…………… (tên giấy tờ) mà chúng tôi nộp trong hồ sơ………………… có sai sót về thông tin………….. Thông tin không chính xác này sẽ gây nên những hiểu lầm không đáng có/sai sót khi đánh giá về tính khả thi của kế hoạch………. mà Phòng/ban chúng tôi đã đưa ra.

Do vậy, hôm nay, ngày… tháng…. năm……. Phòng/ban chúng tôi làm công văn này để đề nghị Quý công ty chấp nhận cho Phòng/Ban chúng tôi rút hồ sơ mà chúng tôi đã nêu trên để chúng tôi tiến hành sửa chữa sai sót trước khi lấy ý kiến của Quý công ty. Hồ sơ…………. mà chúng tôi xin rút theo Công văn này gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

1./……………………

2./……………………

3./……………………

(Bạn liệt kê các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ)

Phòng/Ban chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Kính mong Quý công ty chấp nhận đề nghị trên của tôi và gửi lại hồ sơ mà chúng tôi đã nêu trên tới địa chỉ……………….. trước ngày…/…./….. để chúng tôi tiến hành……….

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/BAN…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: