T4. Th12 6th, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn thu hồi hàng lỗi


CÔNG TY ………………….

 

PHÒNG/BAN ………………….

——————-

Số:……./CV-………

V/v: Đề nghị thu hồi hàng lỗi trong lô hàng ………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

……………., ngày … tháng … năm 20…

CÔNG VĂN THU HỒI HÀNG LỖI

Kính gửi: – Ban Lãnh đạo công ty …………………………………..

– Trưởng phòng/ban ………………………………………

– …………………………………………………………..

Ngày…. tháng…. năm 20…, Quý công ty có cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm/ cho ra thị trường lô hàng……………….…………… Tuy nhiên, sau một thời gian ra mắt, (Phòng/Ban/…) chúng tôi phát hiện sản phẩm/lô hàng này có lỗi về………………. Do vậy, tôi gửi công văn này đề nghị Quý công ty xem xét tổ chức thu hồi những sản phẩm này để tránh gây ra những hậu quả bất lợi/ảnh hưởng về uy tín của Quý công ty và lợi ích của khách hàng.

Mục đích

Đề nghị ……………. thu hồi sản phẩm/lô hàng lỗi………… đang lưu thông trên thị trường….

Hoàn cảnh, nguyên nhân đưa ra đề nghị

Sự việc/Căn cứ xác định sản phẩm/ lô hàng bị lỗi:………………………………………………………………

Quá trình thu hồi

– Xây dựng kế hoạch thu hồi: …………………………………………………………………………………………

– Chuẩn bị cho hoạt động thu hồi:…………………………………………………………………………………….

– Thực hiện việc thu hồi:…………………………………………………………………………………………………

– Kết quả đặt ra: ……………………………………………………………………………………………………………

Phòng/ban/công ty/… chúng tôi kính gửi Công văn………… đề nghị Quý công ty xem xét và tiến hành hoạt động thu hồi sản phẩm/ lô hàng lỗi………………

Kính mong Quý công ty chấp nhận đề nghị trên và có các hành động thực tế tổ chức thu hồi hàng lỗi.

Nơi nhận:

–          Như trên

–          …………………

–          Lưu VT

TRƯỞNG PHÒNG/BAN

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: