Menu Đóng

Công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

…………………………………..

————————-

Số: ……../CV-………….

V/v: Yêu cầu tổ chức kiểm tra sức khỏe công nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

CÔNG VĂN YÊU CẦU KIỂM TRA SỨC KHỎE CHO CÔNG NHÂN

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn ……………………………..

Thực hiện theo Chương trình hoạt động nhiệm kỳ ………. của Liên đoàn lao động ……. ……………., với mục đích tạo điều kiện cho công nhân của ……………. đảm bảo sức khỏe, phòng ngừa và phát hiện sớm nhất những dấu hiệu bất thường có nguy cơ phát triển thành bệnh lý và yên tâm tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể công nhân.

Theo đó, đề nghị BCH Công đoàn ………………………………….. thực hiện các công việc sau:

  • Xây dựng bản kế hoạch, lịch trình tổ chức khám sức khỏe định kỳ cụ thể, bản dự trù chi phí và các khoản hỗ trợ, trình lên Ban Giám đốc trước ngày … tháng … năm 20…
  • Ngay sau khi có quyết định, phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳcho toàn bộ công nhân trong …………………….
  • Lập báo cáo quá trình tổ chức khám sức khỏe công nhân trình lên Ban Giám đốc.

Yêu cầu BCH Công đoàn …………………………………….nhanh chóng và nghiêm túc tổ chức thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho công nhân trong ………………………/.

Nơi nhận:

–            Như trên

–            …..

–            Lưu VT

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191