T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

…………………………………..

————————-

Số: ……../CV-………….

V/v: Yêu cầu lập danh sách khen thưởng cán bộ nhân viên theo quý…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

CÔNG VĂN YÊU CẦU LẬP DANH SÁCH KHEN THƯỞNG THEO QUÝ

Kính gửi: – Các phòng/Ban …………………………………………….

– Các Trưởng Phòng/Ban ……………………………………

Thực hiện quy chế khen thưởng của (Cơ quan, tổ chức) …………………… và kế hoạch khen thưởng theo quý của …………………… ngày … tháng … năm 20…, (Cơ quan, tổ chức) ……………………  tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả cho hoạt động của cơ quan trong quý … năm 20….

Theo đó, đề nghị các phòng/ban tổ chức tiến hành các công việc sau:

  • Tổng kết, bình xét hoạt động thi đua trong quý … năm 20…
  • Chọn ra các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả cho hoạt động của cơ quan. (Mỗi phòng/ban không quá … người)
  • Lập danh sách các cá nhân trên, trình lên (Lãnh đạo)………………….. trước ngày … tháng … năm 20…

Yêu cầu các Phòng/Ban nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

–       Như trên

–       ……

–       Lưu VT

ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: