Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu xả nước bồn máy


TÊN CÔNG TY ……………………

 

…………………………….

————————-

Số: ……../CV-………….

V/v: Yêu cầu xả nước bồn máy ở bộ phận…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

CÔNG VĂN YÊU CẦU XẢ NƯỚC BỒN MÁY

Kính gửi: Quản đốc xưởng sản xuất số …………………………….

Căn cứ vào Tờ trình số …./TTr-….. của Quản đốc trình lên Ban giám đốc ngày … tháng … năm 20… và tình hình khảo sát thực tế bộ phận ……………………….. tại xưởng sản xuất số …………………………., xét thấy:

(Tình hình, hiện trạng bộ phận)……………………………………………………………………………..                  có nguy cơ dẫn đến hậu quả…………………………………………………………………………………………………………….

Để giải quyết vấn đề trên, Ban giám đốc gửi công văn này yêu cầu Quản đốc xưởng sản xuất số ……….. chỉ đạo công nhân tiến hành xả nước bồn máy ở bộ phận ……………………….. theo đúng quy trình kỹ thuật. Nếu xảy ra vấn đề phát sinh, nhanh chóng tiến hành ngay các biện pháp khắc phục và lập tức thông báo với Ban lãnh đạo để có hướng xử lý triệt để.

Đề nghị Quản đốc và các công nhân thực hiện yêu cầu nghiêm túc và nhanh chóng./.

Nơi nhận:

–          Như trên

–          ….

–          Lưu VT

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: