T6. Th12 1st, 2023

Đơn đề nghị cấp bằng khen thưởng được gửi tới cá nhân, tập thể có chức năng xét khen thưởng nhằm đề đạt nhu cầu được cấp bằng cho bản thân hay cá nhân khác.

Mẫu Đơn đề nghị cấp bằng khen thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG KHEN THƯỞNG

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

– Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

– Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

 – Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Tên:                                     ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                             ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Vừa qua ngày 31/12/2019, vợ chồng tôi đã quyên góp số tiền là 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn) cho UBND quận Đống Đa để xây dựng nhà tình nghĩa. Được biết UBND quận sẽ triển khai xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa vào đầu năm 2020, vợ chồng tôi có mong muốn được san sẻ, giúp đỡ cho những cá nhân, hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, chúng tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cấp bằng khen thưởng cho gia đình chúng tôi về đóng góp trên.

Căn cứ điểm đ khoản 4 Điều 7 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND:

Điều 7. Khen thưởng cấp Thành phố

 4. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cho tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 24, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ và theo các đối tượng, tiêu chuẩn sau:

 đ) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tôt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 100 lần lương tối thiêu trở lên (có thể tính đóng góp cộng dồn trong 01 năm).

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị. Từ căn cứ trên, tôi nhận thấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm tặng Bằng khen cho “gia đình gương mẫu chấp hành tôt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 100 lần lương tối thiêu trở lên”. Vợ chồng tôi đã quyên góp 1.000.000.000 đồng cho UBND quận Đống Đa nhằm phục vụ chính sách xã hội ở địa phương, như vậy có thể nói gia đình tôi thuộc diện được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Vì vậy, kính mong Chủ tịch sớm xem xét đề nghị cấp Bằng khen cho gia đình tôi.

Các giấy tờ đính kèm:                                                  Người viết đơn

– Giấy chứng nhận hoạt động đóng góp

của gia đình có xác nhận của UBND quận Đống Đa;

– Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

của UBND quận Đống Đa.

Tham khảo thêm:

  • Tờ trình về việc khen thưởng
  • Tờ trình đề nghị khen thưởng
  • Quyết định khen thưởng
  • Mẫu Quy chế thi đua khen thưởng
  • Công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý
  • Công văn đề nghị khen thưởng
  • Đơn đề xuất khen thường