Đơn đề nghị chấp hành 1 yêu cầu nào đó, buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đưa ra hành vi, quyết định cụ thể giải quyết nhu cầu thực tiễn.

Định nghĩa Đơn đề nghị chấp hành yêu cầu

Đơn đề nghị chấp hành yêu cầu được sử dụng trong các trường hợp tương đối đặc thù, ở đó, người viết đơn có một số quyền lực nhất định để đề nghị chủ thể nhận đơn phải thực hiện theo yêu cầu của mình. Trên cơ sở phát sinh hành vi, quyết định có lợi cho người xác lập đơn này.

Mẫu Đơn đề nghị chấp hành yêu cầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP HÀNH YÊU CẦU

(V/v: Đề nghị chấp hành yêu cầu của BHXH)

Kính gửi: Ông …

– Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc:

Ngày 09/2/2020 vừa qua, Cơ quan BHXH quận Thanh Xuân có nhận được Tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội của ông … với yêu cầu cấp lại sổ BHXH do sổ BHXH cũ đã hỏng. Tuy nhiên, xét thấy ông chưa nộp lại sổ BHXH cũ, nay chúng tôi làm đơn này đề nghị ông nộp lại sổ đã hỏng theo đúng quy định pháp luật về hồ sơ cấp lại sổ BHXH.

Căn cứ khoản 2 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động;

b) Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng.

Từ căn cứ trên, chúng tôi nhận định trong trường hợp sổ BHXH của ông bị hỏng, ông cần nộp lại sổ BHXH cũ kèm theo Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH và Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH. Vì vậy, đề nghị ông sớm giao nộp sổ BHXH đã hỏng để cơ quan tiến hành thủ tục cấp lại sổ BHXH cho ông theo đúng trình tự, thời hạn luật định.

Người viết đơn

Tham khảo thêm:

  • Đơn yêu cầu hủy tài liệu đã nộp
  • Đơn yêu cầu di dời bãi đỗ xe tự phát
  • Đơn yêu cầu thay đổi vị trí đỗ gửi xe
  • Đơn yêu cầu thực hiện đối chiếu số nước và đồng hồ nước
  • Đơn yêu cầu vệ sinh hệ thống thoát nước
  • Đơn yêu cầu bổ sung đèn chiếu sáng
  • Đơn yêu cầu tăng bậc lương
  • Đơn yêu cầu giảm giờ làm cho công nhân