T4. Th12 6th, 2023

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình: là biểu mẫu văn bản dùng để đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho các công trình hoặc nhà ở riêng, lẻ.

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi:………………………………………………

1.Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ):…

– Người đại diện:………………………………………Chức vụ (nếu có):…………………………..

– Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

– Số nhà: ……………….. Đường/phố ………………….. Phường/xã:……………………………

– Quận/huyện:…………………………….. Tỉnh/thành phố:…………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………

2.Địa điểm xây dựng:…

– Lô đất số: …………………………… Diện tích:…………………………………………………m2.

– Tại:……………………………………………… Đường:………………………………………………

– Phường/xã:……………………………………. Quận/huyện:……………………………………….

– Tỉnh/thành phố:…………………………………………………………………………………………..

3.Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

4. Lý do đề nghị gia hạn :

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:…

– Tên đơn vị thiết kế:……………………………………………………………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ………….. Cấp ngày………………

– Tên chủ nhiệm thiết kế:………………………………………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: …………. do ……………… Cấp ngày:………………….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………… cấp ngày…………………………………….

6.Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế gia hạn:……. tháng.

7.Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 – ………………………………………….

2 – …………………………………………

……… ngày ….. tháng …… năm …..
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: