Đơn đề nghị kiểm tra chất lượng công trình là văn bản của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng nhằm mục đích yêu cầu họ kiểm tra chất lượng của công trình do mình là chủ đầu tư để tiến hành hoàn tất thủ tục xây dựng……

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị kiểm tra chất lượng công trình


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

Hà Nội, ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

KÍNH GỬI:……………………………………………………..

Tôi tên: ……………………Sinh năm:…………….

Chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở số:……… đường:…………………. phường (xã):…………………. quận (huyện):……………………… được phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng số: ……………………………………..ngày …….. tháng …….. năm……..do……………………. cấp.

– Đơn vị lập hoạ đồ thiết kế thi công:………………………………………………………..

– Đơn vị thi công:…………………………………………………………………………………..

Đã xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày………….

Tôi đề nghị ………………………………………………………………… thành lập ban kiểm tra chất lượng công trình và lập báo cáo kiểm tra chất lượng công trình để hoàn tất thủ tục xây dựng.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: