Menu Đóng

Đơn đề nghị sớm giải quyết tranh chấp thừa kế

Đơn đề nghị sớm giải quyết tranh chấp thừa kế được sử dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức có tranh chấp về di sản thừa kế. Đương sự đã gửi đơn hợp lệ tới Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết tranh chấp, tuy nhiên đã quá thời hạn giải quyết vụ việc (thụ lý đơn/mở phiên tòa sơ thẩm…) mà Tòa án nhân dân cấp huyện không phản hồi cho đương sự. Đương sự làm đơn này để đề nghị Tòa án sớm giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mẫu Đơn đề nghị sớm giải quyết tranh chấp thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỚM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ

(V/v sớm xử lý tranh chấp thừa kế)

 • Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;
 • Căn căn Bộ luật Dân sự ngày năm 2015,
Kính gửi: – Tòa án nhân dân quận/huyện………

 

– Chánh án Tóa án nhân dân quận/huyện ………..

Tên tôi là………Sinh năm…………

CMND số: …………Cấp tại……Cấp ngày…/…/…

Hộ khẩu thường trú………………………

Địa chỉ…………………………………

Ngày …/…/20…, tôi đã làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân quận/huyện………………………… giải quyết tranh chấp thừa kế giữa tôi và ông/bà………………………….. Tuy nhiên, đến nay tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của quý Tòa về giải quyết vụ việc. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Tòa án nhân dân quận/huyện…… sớm giải quyết tranh chấp thừa kế giữa tôi và ông/bà……, cụ thể là:

Ông/Bà ……….Sinh năm …………

CMND số: ………Cấp tại ………Cấp ngày…/…/…

Hộ khẩu thường trú …………………

Địa chỉ ………………………

Nội dung sự việc như sau:

………………………………………………

Căn cứ vào khoản 5 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.
 5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.
 9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
 10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
 11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ vào các quy định chung chương XXI về Thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015:

“Điều 609. Quyền thừa kế

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Điều 610. Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.”

Từ những căn cứ nêu trên, một lần nữa, kính mong Tòa án nhân dân quận/huyện …………..sớm xử lý tranh chấp thừa kế giữa tôi và ông/bà…………

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191