Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in được đơn vị, cá nhân viết ra sao, khi nào thì cần dùng tới và cơ quan nào sẽ tiếp nhận. Các bạn có thể theo dõi nội dung dưới đây để nắm rõ hơn.

Định nghĩa Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in

Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in được gửi tới cơ quan thuế quản lý để đề đạt nhu cầu mong muốn sử dụng hóa đơn mình tự đặt in. Đơn vị cần đạt được các điều kiện cụ thể và đã được xác nhận của đơn vị thuế quản lý.

Mẫu Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẶT IN

Kính gửi: Chi cục thuế quận Hà Đông

Tên người nộp thuế:  Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu ATS

Mã số thuế: 2100067891234

Trụ sở chính: số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Địa chỉ nhận thông báo thuế: số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: 04 234246

+ Di động: 0915888234

Người đại diện theo pháp luật: Trần Vũ Thu Phương

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: bán buôn, bán lẻ thiết bị, vật tư ngành nước

Căn cứ vào luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi bổ sung 2013, thông tư số 39/2014/TT-BTC, thông tư số 72/2017/TT-BTC và nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in

Chúng tôi đề nghị chi cục thuế quận Hà Đông chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn giá trị gia tăng đặt in.

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                        Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tham khảo thêm:

  • TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO: ĐÔI ĐIỀU TRĂN TRỞ
  • GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN
  • Mẫu Thông báo lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh
  • Mức thuế của hộ kinh doanh tự sản xuất là 7% hay 4,5%
  • Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức kinh doanh
  • Những quy định về điều kiện kinh doanh logistics