Mẫu Đơn đề nghị sửa lại cửa phòng làm việc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày … tháng … năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA LẠI CỬA PHÒNG LÀM VIỆC

Kính gửi: …………………

Tôi tên là: ………………Sinh năm: ……………

CMND số: …………Nơi cấp: ……Ngày cấp: ……

Chức vụ: …………………………….

Điện thoại: ……………………………

Nội dung đề nghị như sau:

……………………………………………

Từ những nội dung trên kính mong cơ quan sớm xem xét và chấp nhận đơn đề nghị ngày của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: