T6. Th12 1st, 2023

Đơn khiếu nại về việc chậm thực hiện giải phóng mặt bằng được sử dụng trong trường hợp chủ đầu tư chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng so với thời hạn dự kiến.

Mẫu Đơn khiếu nại về việc chậm thực hiện giải phóng mặt bằng


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày….. tháng ….. năm 2019

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC CHẬM THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Về việc chậm thực hiện giải phóng mặt bằng

  • Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
  • Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
  • Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất,

Kính gửi: (tên cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền)…….

Tên tổ chức hoặc người đại diện tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:………

Số CMND:…………… Ngày cấp ……….. Nơi cấp ……

Hoặc giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức):……… Ngày cấp………Nơi cấp………

Địa chỉ thường trú: ………

Số điện thoại: ……………

Tôi xin trình bày, nội dung vụ việc như sau:

………………………………………………

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất:

Điều 33. Trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương quản lý có dự án đầu tư phải thu hồi đất có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Nghị định này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Nghị định này. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình và kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương.”

Từ căn cứ pháp lý trên, kính mong quý cơ quan xem xét và giải quyết khiếu nại của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: