Đơn khiếu nại về việc thu hồi số điện thoại được sử dụng khi vì lý do nào đó, số điện thoại đang sử dụng của khách hàng bị thu hồi một cách vô cớ, các hiện tượng khóa 1 chiều 2 chiều, người dùng cũng có thể sử dụng mẫu đơn này.

Định nghĩa Đơn khiếu nại về việc thu hồi số điện thoại

Đơn khiếu nại về việc thu hồi số điện thoại là mẫu đơn cơ bản và tương đối dễ sử dụng, nó được gửi trực tiếp tới bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc bộ phận quản lý của nhà cung cấp số điện thoại.

Mẫu Đơn khiếu nại về việc thu hồi số điện thoại

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Khiếu nại 2011;
  • Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 01 năm 2011 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN KHIẾU NẠI

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ ĐIỆN THOẠI

Kính gửi: …………………………………………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………Số điện thoại: ……………………….

Nội dung khiếu nại ………………………..

Yêu cầu khiếu nại:…………………………

Tài liệu,chứng cứ ( nếu có ):……………………

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan.

Nơi nhận:

-Nơi cung cấp dịch vụ viễn thông;

-Lữu trữ:VT.

………….,ngày…….tháng………Năm…………

Người làm đơn

(Kí ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin lại điện thoại
  • Đơn trình báo mất điện thoại
  • Hợp đồng đại lý mua bán điện thoại
  • Hợp đồng tư vấn thiết kế Shop điện thoại
  • Hợp đồng tư vấn thiết kế cửa hàng điện thoại
  • Tư vấn pháp Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân qua điện thoại