Menu Đóng

Đơn xin cải tạo chùa

Đơn xin cải tạo, cơi nới, xây dựng, sửa lại một phần hoặc toàn bộ diện tích chùa. Xin mời bạn theo dõi biểu mẫu dưới đây.

Định nghĩa Đơn xin cải tạo chùa

Đơn xin cải tạo chùa là dạng đơn do cá nhân viết, xác lập, thường là người có vị trí quyết định trong chùa. Đơn được gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền ví dụ như UBND cấp xã, phường, Ban tôn giáo, … nhằm mục đích xin cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình chùa chiền.

Mẫu Đơn xin cải tạo chùa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

………..,ngày..tháng..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình:Sửa chữa, cải tạo…………)

Căn cứ:

  • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
  • Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  • Phụ lục I Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

Kính gửi: …………………………………

1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………

– Người đại diện: ………… Chức vụ (nếu có): ………

– Địa chỉ liên hệ: ………………

– Số nhà: ………… Đường/phố ……… Phường/xã …………

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ……………………

– Số điện thoại: …………………

2. Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng: …………………

– Lô đất số: ………… Diện tích …. m2.

– Tại số nhà: ……… Đường/phố ………

– Phường/xã …………… Quận/huyện ………………

– Tỉnh, thành phố: …………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

– Loại công trình: ……….Cấp công trình: …………

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………………………….

– Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: ………

– Địa chỉ: ……………………..

– Điện thoại: ………………………………………..

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1  – Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 :

2 – Giấy tờ về việc xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng để thực hiện xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời các công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013. 

 …… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Tham khảo thêm:

  • Xin phép cải tạo sửa chữa công trình
  • Đơn đề nghị kiểm tra hệ thống thoát khí
  • Đề án vị trí việc làm, thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng và một số giải pháp hỗ trợ xây dựng và áp dụng Đề án trong thực tiễn
  • Nhìn lại một năm triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và định hướng cơ bản năm 2015
  • Không xin giấy phép có được xây nhà
  • NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2017 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191