Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp dấu công đoàn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Thái Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2019

ĐƠN XIN CẤP CON DẤU CÔNG ĐOÀN

Kính gửi:  –    Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Bình

– Ban chấp hành Công đoàn giáo dục huyện Thái Thụy

  • Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu.
  • Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.
  • Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

Ban chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học ABC

Đại diện:                         Bà VŨ THỊ X                   Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Trụ sở tại:                       Thôn A, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, Thái Bình

Số điện thoại:                 09 876543

Quyết định thành lập số: 03 ngày 12 tháng 12 năm 2018

Vì lý do mới thành lập, chưa có con dấu, chúng tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan cấp con dấu cho Công đoàn Trường Tiểu học ABC, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Trân trọng cảm ơn !

BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

         

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: