T4. Th12 6th, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp khai sinh cho chó con

HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG

 

VIỆT NAM

VIETNAM KENNEL ASSOCIATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN CẤP KHAI SINH CHO CHÓ CON

A – THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHÂN GIỐNG

NGƯỜI NHÂN GIỐNG:  1.Họ và tên:……………………….…2.Giới tính:……..……. 3. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………..……………….

 

4. Điện thoại liên hệ: ………………….. 5.Hòm thư điện tử: …………………………………6.CMND số:……………………… do CA……………………….cấp ngày……………….

7. Tên trại chó đã đăng ký (nếu có): ……………………………………….8. Địa chỉ trại nuôi chó giống: ……………………………………………………………………………………

 

B– THÔNG TIN VỀ CHÓ CON                            

Giống chó:  ……………………………….……            Sinh ngày: …..……………………………….

Tên chó bố: ………………………….…………………………. Sinh ngày: …………… Tên chó mẹ: ……………………….…………………………. Sinh ngày: ………………
Khai sinh số: ……………………cấp ngày.……………… Khai sinh số: ……………………cấp ngày.………………
Nước cấp khai sinh: ……………… Số xăm tai / microchip: …………………………… Nước cấp khai sinh: ……………… Số xăm tai / microchip: ……………………………
TÊN ĐỀ NGHỊ CẤP CHO CHÓ CON: Giới tính Màu lông Số xăm tai / microchip
Chó con 01:      
Chó con 02:      
Chó con 03:      
Chó con 04:      
Chó con 05:      
Chó con 06:      
Chó con 07:      
Chó con 08:      
Chó con 09:      
Chó con 10:      
Chó con 11:      
Chó con 12:      
C- TỔNG MỨC PHÍ ĐÃ ĐÓNG THEO QUY ĐỊNH: ……………………VNĐ                            Hình thức chi trả:              Tiền mặt                                           Chuyển khoản
Bằng chữ:
Tên TK:  Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam –  Số TK: VND 044 100 402 3558  –  USD 044 137 402 3644 tại Vietcombank – chi nhánh Tân Bình
           

Tôi đã hiểu rõ các quy định của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam và cam đoan các thông tin trên là đúng.

NGƯỜI NHÂN GIỐNG                             Ngày …….. tháng ………… năm ……….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: