Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp mã số vùng trồng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG

( Vv: cấp mã số vùng trồng )

Căn cứ theo Luật trồng trọt 2018 số 31/2018/QH14

            Kính gửi:

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 • CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT, TRỒNG TRỌT, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
 • TRUNG TÂM KIỂM DỊCH THỰC VẬT.

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:  …/…/…….                                        Giới tính: ………………

Nơi sinh: ………………… Dân tộc: ………….. Số điện thoại liên lạc: ……………..

Số CMND: ……………………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: …………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Nơi đăng ký vùng trồng: ……………………………………………………………….

Các chủng loại cây: …………………………………………………………………….

Số lượng số hộ dân tham gia sản xuất trong vùng trồng: ……………………………….

Tổng diện tích vùng trồng: ………………………………………………………………

Tôi xin trình bày như sau:

Tôi là tổ trưởng đại diện cho các hộ dân tham gia sản xuất trong vùng trồng. Tôi làm đơn này để kính mong Trung tâm Kiểm dịch thực vật cấp mã số vùng trồng.

Căn cứ theo Điều 64 Luật trồng trọt 2018 quy định về Quản lý và cấp mã số vùng trồng:

 1. Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng.
 2. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng.
 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lộ trình và hướng dẫn cấp mã số vùng trồng trên phạm vi toàn quốc.
 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai cấp mã số vùng trồng trên địa bàn theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chúng tôi xin cam kết:

 • Vùng trồng theo hướng VietGAP;
 • Đảm bảo vệ sinh vùng trồng theo quy định của pháp luật;
 • Sử dụng thuốc BVTV;
 • Quản lí chặt chẽ dịch hại …

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA TRUNG TÂM KDTV

 

(nếu có)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: