Menu Đóng

Đơn xin cấp nước sạch cho công ty

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp nước sạch cho công ty


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……..tháng………năm………

ĐƠN YÊU CẦU CẤP NƯỚC SẠCH CHO CÔNG TY

– Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

– Căn cứ vào hợp đồng cấp nước sạch số…………

 Kính gửi:Ông Trần Văn A – Giám đốc công ty cổ phần nước sạch Viwaco.

 Tên tôi là:……………………………………… Sinh năm…………….. Giới tính…..…..

CMND số………………………………. Cấp ngày…………… tại………………………….

Là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X, có trụ sở tại……………………

Ngày 20/7/2019, công ty tôi có ký hợp đồng cung cấp nước sạch với Quý công ty, đã thanh toán đầy đủ nghĩa vụ của mình. Theo hợp đồng quy định, công ty tôi sẽ bắt đầu được cấp nước vào ngày 1/8/2019, nhưng đến nay đã gần một tháng, công ty tôi vẫn chưa được cấp nước sạch.

Theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch có quy định:

Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cấp nước

  1. Đơn vị cấp nước có các quyền sau:

a) Hoạt động kinh doanh cấp nước theo các quy định, được phép vào khu vực quản lý của khách hàng sử dụng nước để thao tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị cấp nước, đường ống và đồng hồ đo nước;

b) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến hoạt động cấp nước;

c) Được quyền tham gia ý kiến vào việc lập quy hoạch cấp nước trên địa bàn;

d) Được bồi thường thiệt hại do khách hàng sử dụng nước gây ra theo quy định của pháp luật;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  1. Đơn vị cấp nước có các nghĩa vụ sau:

a) Tuân thủ các quy trình, quy phạm vận hành hệ thống cấp nước;

b) Xử lý sự cố, khôi phục việc cấp nước;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường;

d) Đầu tư lắp đặt đường ống đến điểm đấu nối bao gồm cả đồng hồ nước cho khách hàng sử dụng nước trừ trường hợp có các thoả thuận khác;

đ) Bảo vệ an toàn nguồn cấp nước, xây dựng đới phòng hộ vệ sinh khu vực lấy nước, hệ thống công trình cấp nước theo quy định;

e) Bảo đảm cung cấp dịch vụ cấp nước cho khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ theo quy định;

g) Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và định kỳ theo quy định tới chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước ở địa phương và trung ương;

h) Bồi thường khi gây thiệt hại cho khách hàng sử dụng nước theo quy định của pháp luật;

i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ vào điểm e Khoản 2 Điều 55 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, Quý công ty có nghĩa vụ thực hiện việc cấp nước, đảm bảo chất lượng nước cho công ty tôi.

Căn cứ điểm h Khoản 2 Điều 55 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, Quý công ty có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho chúng tôi về những thiệt hại quý công ty gây ra cho công ty tôi vì việc chậm cấp nước.

Vậy nên, hôm nay, tôi làm đơn này, đề nghị Quý ngài xem xét:

– Thực hiện việc cấp nước cho công ty cổ phần X tại địa chỉ………… theo đúng hợp đồng số…………..

– Thực hiện việc bồi thường thiệt hại về những thiệt hại do việc chậm cấp nước (giá trị thiệt hại được thống kê trong văn bản kèm theo).

Kính mong sớm nhận được sự phản hồi của quý ngài.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191